Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 roku na obszarze całej Unii Europejskiej ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane „RODO”).

InterPartners Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe przekazane w formie dokumentów aplikacyjnych (w tym CV, listu motywacyjnego, formularza aplikacyjnego), dane dostępne publicznie na profesjonalnych portalach społecznościowych i zawodowych, w tym LinkedIn, GoldenLine, oraz dane osobowe zbierane w ramach korzystania przez użytkowników ze strony internetowej InterPartners Sp. z o.o., w tym zapisywane w plikach cookies.

Administratorem Danych Osobowych („ADO”) jest InterPartners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Bagno 2/197, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod nr KRS 0000653298, posiadająca NIP 5223079283 i REGON 366100666, pozycja w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia nr 15363.

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

  1. email: kontakt@interpartners.pl,
  2. tel. +48 660 270 051
  3. adres korespondencyjny: ul. Bagno 2/197, Warszawa

InterPartners Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia działań rekrutacyjnych, w tym oceny kwalifikacji zawodowych kandydata do pracy na określonym stanowisku, oceny zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy na określonym stanowisku, wybór odpowiednich osób do zatrudnienia, realizowania przepisów prawa, wykonywania umów.

Dane osobowe, których administratorem jest InterPartners Sp. z o.o., mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, dla których InterPartners Sp. z o.o. świadczy usługi rekrutacyjne, oraz podmiotom, które umożliwiają InterPartners Sp. z o.o. świadczenie usług lub realizację umów, w tym podmiotom świadczącym usługi hostingowe, inne usługi IT, usługi księgowe, usługi marketingowe i PR, inne usługi wspierające działalność InterPartners Sp. z o.o.

InterPartners Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w powyższych celach na mocy ważnej podstawy. Podstawą przetwarzania danych osobowych kandydatów w celu prowadzenia działań rekrutacyjnych jest przepis prawa lub zgoda kandydata. Dane osobowe kandydatów w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy o pracę (tj. imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) są przetwarzane na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe kandydatów w szerszym zakresie, w tym dodatkowe dane wskazane w dokumentach aplikacyjnych, są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przepisów prawa jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania umów, świadczenia usług jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu dopasowania treści stron internetowych do użytkowników oraz prowadzenia działań w obszarze marketingu własnego jest tzw. uzasadniony interes administratora.

InterPartners Sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych, analitycznych czy profilowania. Przetwarzanie danych osobowych w tych celach może odbywać się wyłącznie na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą.

InterPartners Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych, których jest administratorem do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.

Dane osobowe, których administratorem jest InterPartners Sp. z o.o. są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesów rekrutacji, dla których zostały udostępnione, lub do momentu cofnięcia właściwej zgody na ich przetwarzanie. Na podstawie odrębnej zgody kandydata, InterPartners Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe dla celów rekrutacyjnych i przechowywać je w bazie danych do czasu cofnięcia takiej zgody. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych dla celów wskazanych powyżej, InterPartners Sp. z o.o. będzie przechowywał dane przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes InterPartners Sp.o.o .

Każda osoba, której dane osobowe InterPartners Sp. z o.o. przetwarza jako Administrator Danych Osobowych, ma prawo wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania, poprawienia lub zmiany swoich danych osobowych, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych z zasobów InterPartners Sp. z o.o., prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu InterPartners Sp. z o.o., oraz prawo do przeniesienia danych osobowych.

Każdej osobie, której dane osobowe InterPartners Sp. z o.o. przetwarza jako Administrator Danych Osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Każdej osobie, której dane osobowe InterPartners Sp. z o.o. przetwarza jako Administrator Danych Osobowych, przysługuje prawo żądania całkowitego usunięcia jej danych osobowych z zasobów InterPartners Sp. z o.o., z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu.

Z poważaniem,

Urszula Tomaszek

Prezes Zarządu InterPartners Sp. z o.o.